Grönområden i Vilshärad

Historik och lagstiftning

Sedan byggnadslagen kom till 1947 har det funnit möjlighet att i samband med en ny byggnadsplan bestämma att gatu- och parkmark ska upplåtas till en vägförening utan ersättning.

I Byggnadslagen fanns bestämmelsen om detta i paragraf 113, och marken som omfattas av paragrafen kallas ibland paragraf 113-mark.

När plan- och bygglagen kom 1987 infördes en likadan bestämmelse i 6 kap 19 §. I Nuvarande PBL ligger bestämmelsen under 6 kap 5 §.

Tanken bakom 113 § och 6:5 PBL var att det ansågs skäligt att den som fick exploatera ett område och sälja tomter också skulle upplåta de allmänna områden som behövdes för tomternas funktion, så som vägar och grönområden, utan att kunna begära ersättning för det.

När PBL genomgick en översyn togs dessa exploatörsbestämmelser bort genom en lagändring som trädde i kraft 2015. Samtidigt infördes en övergångsbestämmelse sin sa att de förordnande som gäller enligt 113 § byggnadslagen och 6:5 PBL fortsätter att gälla till och med 2018 eller till dess planens genomförandetid går ut. Därefter upphör rätten att gälla.

Ansökan om att skapa en gemensamhetsanläggning

Under 2017 skickade Lantmäteriet ut information till samtliga fastighetsägare i Vilshärad. Informationen handlade om att om vi som fastighetsägare vill skapa en gemensamhetsanläggning för att tillsammans sköta om grönområdena så måste en sådan ansökan inkomma innan årsskiftet 2018/2019.

Ett hundratal fastighetsägare skickade in ansökan om att skapa en gemensamhetsanläggning över grönområdena.

Beslut från Lantmäteriet

Lantmäteriet beslutade under 2023 att de grönområden som redovisas på förrättningskartan nedan ska ingå i Villshärads GA:3, där även vägarna idag ingår.

Beslutet överklagades och har under året legat hos Mark- och miljödomstolen (MMD).

Du kan läsa mer om förättningen och grönområdena genom att logga in på Lantmäteriets sida.

Beslut från Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen beslutade den 29 november 2023 att avslå överklagan och domen vann laga kraft den 20 december.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.