Historik

Den 3 september 1939 tillkom en lag om enskilda vägar (EVL). Enligt lagen stadgas bland annat att vägföreningar ska

”hava till ändamål att ombesörja och bekosta väghållningen i fråga om de vägar, vilka förklarats skola vara föreningens, samt att handhava de i föreningen ingående i övrigt fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar. Vad nu sagts skall jämväl gälla sådan annan allmän plats än väg, som förklarats skola vara föreningens”.

I alla mindre samhällen runt omkring oss finns också vägföreningar. Haverdal och Ringenäs är närliggande exempel där samtliga fastighetsägare/markägare också är medlemmar i en vägförening.

Villshärads Havsbads vägförening bildades i augusti 1976. Föreningen grundar sig på en lantmäteriförrättning 1971, men på grund av diverse överklaganden kom inte vägföreningen till stånd förrän fem år senare.


Sedan 1966 har kommunen ansvaret för den grundläggande väghållningen, dvs lagningar och snöröjning. All annan verksamhet bekostas av vägföreningen.

Vägföreningen ändrade namn till Villshärads vägförening under 2012.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.