Nyheter – januari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – mars 2022

Nyheter

Nyheter

Snöskottning och halkbekämpning

Just nu är det kallt och halt på flera vägar och vi tänkte därför uppdatera alla om vad som gäller angående snöskottning och halkbekämpning. När snön faller är det kommunens ansvar att snöröja och halkbekämpa de kommunala vägarna samt snöröja de vägar som ligger inom vägföreningsområden där det är tätbebyggt. Vi som är fastighetsägare har dessutom skyldighet att snöröja och halkbekämpa

Kommunen tar över ansvaret för vägföreningarna i serviceorterna

Halmstad kommun har beslutat att löpande under kommande år ta över huvudmannaskapet för allmän plats som idag förvaltas av vägföreningar. Brevet i sin helhet går att utläsa nedan. Styrelsen har vid tidigare tillfällen informerat om att kommunen har startat upp ett arbete med att överta huvudmannaskapet för flera centrala vägföreningar

PEAB fortsätter asfalteringen i nästa vecka

PEAB har inte hunnit klart med allt asfalteringsarbete som planerat, utan kommer tillbaka en dag i nästa vecka för att göra klart det sista. Vi har ännu inte fått information om vilken dag som de kommer. Den sista delen av Hagelvägen ska också asfalteras inkl

Asfaltering, sophämtning och höga grundvattennivåer

Sophämtning och asfaltering På måndag har vi sophämtning i Vilshärad, vilket är samma dag som PEAB börjar asfaltera om åtta av våra vägar. Bor du på en av de vägar som planeras att asfalteras om, ber vi er att ställa ut er soptunna till närmsta stora väg som inte berörs av asfaltering. Detta är särskilt viktigt om du bor på Sandkroksvägen då vi vet att PEAB kommer arbeta på Sandkroksvägen under flera timmar under måndagen

Tidplan för höstens asfalteringsarbeten

Nu på onsdag kommer PEAB påbörja arbetet med att asfaltera om flera vägar. Under onsdag till fredag kommer grävning och markjustering utföras. Under måndag och tisdag nästa vecka kommer vägarna att asfalteras

Åtta vägar asfalteras i oktober

Vi är glada att meddela att arbetet med att rusta upp våra vägar i Vilshärad fortsätter! Under vecka 42 och 43 (16–27 oktober) kommer PEAB att asfaltera om åtta vägar i Vilshärad. Vissa vägar asfalteras om helt, medan andra asfalteras delvis. Vägarna som kommer asfalteras om är: Björkstigen Sandkroksvägen Kronoskogsvägen Raketvägen Hagelvägen Hallonvägen Smultronvägen Granatvägen För Sandkroksvägen, Hagelvägen och Hallonvägen kommer även åtgärder med syfte att förbättra dagvattenhanteringen att genomföras

Slyröjning för bättre trafiksäkerhet

Vi är glada att meddela att slyröjning längs alla Vilshärads gator kommer att påbörjas nästa vecka och pågå fram till vecka 33. Vår entreprenör kommer att fokusera på att rensa upp i vägområdet där det finns behov, och om så krävs, kommer de även att ta hand om områden längre in. Dessutom kommer de att säkerställa att inga träd eller buskar skymmer skyltar eller belysning längs vägarna

Höstens asfalteringsarbeten

Under våren asfalterades sju vägar i Vilshärad och till hösten fortsätter arbetet och då asfalteras ytterligare sju vägar. Styrelsen har de senaste veckorna arbetat intensivt med att ta fram förfrågningsunderlag, ta kontakt med olika entreprenörer och haft flertalet mötet. Vi har fått in fem offerter och har valt att gå vidare med PEAB som entreprenör

Regler för fri sikt i trafiken

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Säker trafik på Vilshärads vägar kräver fri sikt i korsningar. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Asfalteringen är påbörjad

Igår påbörjade PEAB asfalteringen av de sju gator som ska asfalteras under våren, kul tycker vi! Arbetet går enligt PEAB som planerat och enligt tidplan. Denna vecka lagar de vägarna där de var väldigt trasiga, och lägger på ett lager om 2 cm asfalt. Nästa vecka (11-12 maj) kommer brunnarna att höjas och hela vägen få ytterligare ett lager 2 cm asfalt

Vägavgift och momsregistrering

Under årsmötet i mars 2023 beslutade stämman om att vägavgiften ska vara oförändrad, det vill säga fortsatt 100 kr/andel. Enligt beslut från Skatteverket (dnr: 8-1462899), den 15 februari 2022, så ska samfälligheter som bedriver ekonomisk verksamhet momsbeläggas. Ersättningar som ska ingå i beskattningsunderlaget är bland annat inbetalningar av medlemmar för föreningens förvaltning

Information om asfaltering

I slutet av april kommer PEAB att påbörja asfalteringen av följande sju vägar i Villshärad: Björkstigen / Klapperstensvägen / Rågvägen / Granatvägen / Neckaflostigen / Vältakullsvägen / Höjers väg

Extrastämma inställd

Under årsmötet den 12 mars informerade styrelsen om att en extrastämma planerades den 2 april. Extrastämman avsåg framför allt en förändring av stadgar, men även övergripande information om grönområdena, som skulle införlivas i samfälligheten den 20 mars. Styrelsen har nu beslutat att ställa in extrastämman då det kommit till styrelsens kännedom att en extrastämma inte krävs för en förändring av stadgar

Välkommen på årsmöte

Årsmötet 2023 kommer ske söndagen den 12 mars kl 14 på Strandgården. Under årsmötet går vi igenom ekonomin, beslutar om planer och budget för framtiden och Du som medlem har möjlighet att komma med frågor eller uttrycka åsikter om det som ligger inom vägföreningens ram. Syftet med årsmötet är även att välja en ny styrelse, som ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare och två ledamöter

EON utför ledningsarbete i Villshärad

Idag påbörjar EON, via SLL, ett arbete med att uppgradera distributionsnätet för el. De kommer börja uppe vid Bengts Camping och arbeta sig neråt längs veckogatan, för att sedan fortsätta arbetet. Kabel kommer läggas ner och den gula sträckade linjen visar nedläggning i vägmark

Kommunen asfalterar om sju vägar i Vilshärad under våren 2023

Idag fick styrelsen besked från kommunen att arbetet med att asfaltera om sju vägar i Vilshärad kommer att beställas inom kort. Arbetet kommer sannolikt att genomföras under våren och ni som bor ut med berörda vägar kommer att få separat information från entreprenören (PEAB) om när arbetet kommer att utföras. Får styrelsen mer information om arbetet kommer vi även gå ut med det på facebook och hemsidan

Föreningen söker två nya medlemmar till styrelsen

Vill du få en chans att bidra till Vilshärad och samtidigt lära känna nya människor, så är detta något för dig! Som ni säkert förstått så är det mycket på gång inom föreningen, både kring våra vägar, men snart också kring våra grönområden. Det är en positiv känsla i föreningen och styrelsen och genom föreningen har vi en stor möjlighet att påverka vår omgivning. Styrelsen har arbetat väldigt aktivt de senaste åren med att strukturera och förenkla styrelsearbetet, och under 2022 arbetades en plan fram för våra vägar

Anmälan till informationsmöte

Hej alla medlemmar! Söndagen den 29 januari kommer styrelsen informera om föreningens första underhålls- och förnyelseplan. Vi kommer berätta om dess bakgrund, syfte och vilka synpunkter som inkommit. Därtill kommer vi berätta om hur vi planerar att revidera planen enligt de synpunkter som inkommit

Underhålls- och förnyelseplanen ligger nu under "Dokument"

Nu är föreningens första underhålls- och förnyelseplan publicerad på hemsidan. Detta är en plan som styrelsen arbetat med under året och är ett utkast och förslag som alla medlemmar nu har möjlighet att ta ställning till. 

Underhålls- och förnyelseplan för Vilshärads vägförening

På tisdag nästa vecka kommer utkastet av den Underhålls- och förnyelseplan som styrelsen arbetat med under året publiceras på hemsidan, men den kommer även komma utskriven till samtligas brevlådor i Vilshärad under nästa vecka. Det är endast två bilagor som skrivs ut och läggs i brevlådan, resterande går att finna här på hemsidan. Planen redovisar bland annat: Samfällighetens anläggningar, dess omfattning och ungefärlig ålder Hittills genomförda underhållsarbeten Planerade åtgärder Förslag på finansiering Planen är, och ska vara, ett levande dokument som omarbetas vid ändrade förutsättning och behov

Nya reflexstolpar på samtliga farthinder

Under sommaren genomfördes en inventering av samtliga 19 farthinder i Vilshärad. Det som uppkom under inventeringern var att våra farthinder har en sliten målning, undantaget de nymålade längs Skälviksvägen. De reflexer som fortfarande är utplacerade håller omodern standard och är i många fall inte funktionsdugliga

Slyröjning

Under gårdagen var en entreprenör för slyröjning ute och inventerade vägarna i Vilshärad. Efter inventeringen kunde han meddela att det finns ganska mycket grenar som hänger ut över vägarna, men även privata häckar som sträcker sig för långt ut mot vägen. Entreprenören kommer att komma ut lite senare under hösten för att slyröja utmed de gator som föreningen ansvarar för

Chikanerna längs Vilshäradsvägen och Vikenvägen

Styrelsen har under det senaste året fått in flera synpunkter om att chikanerna längs Vikenvägen och Vilshäradsvägen inte bidrar till att sänka hastigheten, utan tvärtom, gör att många bilister ökar sin hastighet "för att snabbast komma igenom hindret". Vikenvägen och Vilshäradsvägen är inte vägföreningens ansvar och vi har därför inte rådighet över de åtgärder som görs på de vägarna. Det är mycket arbete på gång inom styrelsen och styrelsen har vid årsmöte och extrastämma meddelat att styrelsen inte hinner dra den frågan vidare

Ansökan om årligt driftbidrag

Vägföreningen har idag skickat in ansökan till Trafikverket om att söka så kallat årligt driftbidrag för tre av våra vägar: - Skälviksvägen - Vilshärads solrosväg - Kronoskogsvägen Protokollet från extrastämman ligger nu även uppe under dokument.

Linjemålning av farthinder på Skälviksvägen

Under vecka 28 kommer samtliga sju farthinder på Skälviksvägen att målas. Målning ska helst inte utföras vid regn så entreprenören kommer att anpassa utförandet efter väder. Resterande farthinder i Vilshärad ligger under utredning i Underhålls- och förnyelseplanen och kommer att hanteras separat

Vägföreningen söker statligt bidrag

Under dagens extrastämma beslutade föreningen att söka årligt driftbidrag av Trafikverket. Vi i styrelsen vill börja med att säga att det var väldigt roligt att se att så många kom till stämman och tacka för allas engagemang. Vi hoppas att vi får se ännu fler medlemmar på vårt årsmöte som vi ska ha i mars 2023

Kallelse till extrastämma

Samtliga medlemmar i Vilshärads vägförening kallas till extrastämma med anledning av sökande av statligt årligt driftbidrag. Tidigare år har föreningen sökt och fått årligt driftbidrag av Trafikverket, men eftersom vägarna är i så dåligt skick så delar inte längre Trafikverket ut bidrag till föreningen. Vi har nu för avsikt att söka bidraget igen, då vi under den processen kommer få information om vad som krävs av oss för att höja standarden till en sådan nivå att bidrag igen kan betalas ut

Nyhetsbrev våren 2022

Hej alla föreningens medlemmar! Så härligt att vi äntligen har en fungerande hemsida! Genom vår nya hemsida kan vi sprida aktuell information, kommunicera aktiviteter eller åtgärder som genomförts eller som är på gång och vara en kontaktpunkt mot alla föreningens medlemmar. Som ett komplement till hemsidan har vi även vår facebook-sida. I och med övergången till den nya hemsidan byter vi även mailadress till info@vilsharadsvagforening

Protokoll årsmöte 2022

Nu finns protokollet för årsmötet 2022 publicerat under dokument.

Dagvattenutredningen för Vilshärad ligger nu tillgänglig på hemsidan

Sweco Environment AB tog under 2012 fram en dagvattenutredning för kommunens räkning. Dagvattenutredningen i sin helhet finns att ladda hem under "Dokument". Nedan följer vissa utdrag från rapporten

Höjning av vägavgiften

Under årsstämman som hölls 13 mars 2022 beslutades om en dubblering av årsavgiften, från 50 kr/andel till 100 kr/andel. Anledningen till den procentuellt stora höjningen är att vägarna i Villshärad är i ett väldigt dåligt skick, så dåligt att kommunen inte längre underhåller vissa vägar enligt det driftavtal vi har. De flesta vägar är 50 år gamla och i stort behov av att asfalteras om
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.