Nyheter

Nyheter

Slyröjning

Under gårdagen var en entreprenör för slyröjning ute och inventerade vägarna i Vilshärad. Efter inventeringen kunde han meddela att det finns ganska mycket grenar som hänger ut över vägarna, men även privata häckar som sträcker sig för långt ut mot vägen. Entreprenören kommer att komma ut lite senare under hösten för att slyröja utmed de gator som föreningen ansvarar för

Chikanerna längs Vilshäradsvägen och Vikenvägen

Styrelsen har under det senaste året fått in flera synpunkter om att chikanerna längs Vikenvägen och Vilshäradsvägen inte bidrar till att sänka hastigheten, utan tvärtom, gör att många bilister ökar sin hastighet "för att snabbast komma igenom hindret". Vikenvägen och Vilshäradsvägen är inte vägföreningens ansvar och vi har därför inte rådighet över de åtgärder som görs på de vägarna. Det är mycket arbete på gång inom styrelsen och styrelsen har vid årsmöte och extrastämma meddelat att styrelsen inte hinner dra den frågan vidare

Ansökan om årligt driftbidrag

Vägföreningen har idag skickat in ansökan till Trafikverket om att söka så kallat årligt driftbidrag för tre av våra vägar: - Skälviksvägen - Vilshärads solrosväg - Kronoskogsvägen Protokollet från extrastämman ligger nu även uppe under dokument.

Linjemålning av farthinder på Skälviksvägen

Under vecka 28 kommer samtliga sju farthinder på Skälviksvägen att målas. Målning ska helst inte utföras vid regn så entreprenören kommer att anpassa utförandet efter väder. Resterande farthinder i Vilshärad ligger under utredning i Underhålls- och förnyelseplanen och kommer att hanteras separat

Vägföreningen söker statligt bidrag

Under dagens extrastämma beslutade föreningen att söka årligt driftbidrag av Trafikverket. Vi i styrelsen vill börja med att säga att det var väldigt roligt att se att så många kom till stämman och tacka för allas engagemang. Vi hoppas att vi får se ännu fler medlemmar på vårt årsmöte som vi ska ha i mars 2023

Regler för fri sikt i trafiken

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Säker trafik på Vilshärads vägar kräver fri sikt i korsningar. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Kallelse till extrastämma

Samtliga medlemmar i Vilshärads vägförening kallas till extrastämma med anledning av sökande av statligt årligt driftbidrag. Tidigare år har föreningen sökt och fått årligt driftbidrag av Trafikverket, men eftersom vägarna är i så dåligt skick så delar inte längre Trafikverket ut bidrag till föreningen. Vi har nu för avsikt att söka bidraget igen, då vi under den processen kommer få information om vad som krävs av oss för att höja standarden till en sådan nivå att bidrag igen kan betalas ut

Nyhetsbrev våren 2022

Hej alla föreningens medlemmar! Så härligt att vi äntligen har en fungerande hemsida! Genom vår nya hemsida kan vi sprida aktuell information, kommunicera aktiviteter eller åtgärder som genomförts eller som är på gång och vara en kontaktpunkt mot alla föreningens medlemmar. Som ett komplement till hemsidan har vi även vår facebook-sida. I och med övergången till den nya hemsidan byter vi även mailadress till info@vilsharadsvagforening

Protokoll årsmöte 2022

Nu finns protokollet för årsmötet 2022 publicerat under dokument.

Dagvattenutredningen för Vilshärad ligger nu tillgänglig på hemsidan

Sweco Environment AB tog under 2012 fram en dagvattenutredning för kommunens räkning. Dagvattenutredningen i sin helhet finns att ladda hem under "Dokument". Nedan följer vissa utdrag från rapporten

Höjning av vägavgiften

Under årsstämman som hölls 13 mars 2022 beslutades om en dubblering av årsavgiften, från 50 kr/andel till 100 kr/andel. Anledningen till den procentuellt stora höjningen är att vägarna i Villshärad är i ett väldigt dåligt skick, så dåligt att kommunen inte längre underhåller vissa vägar enligt det driftavtal vi har. De flesta vägar är 50 år gamla och i stort behov av att asfalteras om
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.