Dagvattenutredningen för Vilshärad ligger nu tillgänglig på hemsidan

Publicerad söndag 17 apr 2022, 13:48

Sweco Environment AB tog under 2012 fram en dagvattenutredning för kommunens räkning. Dagvattenutredningen i sin helhet finns att ladda hem under "Dokument".

Nedan följer vissa utdrag från rapporten.

Dagvattenutredningen behandlar de dagvattenproblem som finns i Vilshärad och hur dessa kan hanteras i händelse av att Halmstads kommun beslutar sig för att inrätta
verksamhetsområde för dagvatten i hela samhället.

Vilshärad har under ett antal år succesivt drabbats av allt mer omfattande problem med dagvatten. Killebäcken, i utkanten av Vilshärad har länge varit hårt belastad
av snabb tillrinning i samband med intensiv nederbörd och i samband med den nederbördsrika sommaren 2007 blev det uppenbart att även de högre liggande delarna av
samhället drabbades svårt av grundvattennivåer som stod i markytan.

Ett flertal fastigheter efterfrågade då möjlighet att avleda dagvattnet samtidigt som de upprepade översvämningarna i Killebäcken gjorde att det behövde utredas vilka åtgärder som krävdes för att skapa en säker och fungerande dagvattenlösning för samhället. Dagvattenutredningen tar sin utgångspunkt i att ett verksamhetsområde för dagvatten inrättas för hela samhället och att Killebäcken blir en viktig del i detta.

Uppskattad kostnad:

Kostnadsbedömningen för den föreslagna dagvattenutbyggnaden är svårt. En uppskattning baserad på tidigare motsvarande projekt indikerar att ledningsutbyggnad kan göras för 3 000-6 000 kr/m inklusive återställning. Ledningssträckor i Vilshärad som är kostsamma är främst Vilshäradsvägen och Skälviksvägen på grund av de stora dimensionerna.

I övrigt kommer aktuella hydrologiska förhållanden vara en faktor av stor betydelse för projektet. Om ledningsbygge sker efter en period med hög grundvattenbildning kommer åtgärder för grundvattensänkning att krävas, vilket minskar framdriften och verkar kostnadsdrivande.

En sammanställning över de uppskattade kostnaderna uppgår till:
- Dagvattenledningar: 30-40 Mkr
- Fördröjningsmagasin: 3-4 Mkr
- Åtgärder i bäckfåran: 0,3-0,5 Mkr
Totalt: 35-45 Mkr

I Vilshärad finns 456 fastigheter som idag ligger utanför verksamhetsområdet för dagvatten. Fördelat över dessa hamnar kostnaden per fastighet i intervallet: 75 000-100 000 kr.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.