Nyheter – januari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – mars 2022

Kommunen tar över ansvaret för vägföreningarna i serviceorterna

Publicerad tisdag 5 dec 2023, 14:44

Halmstad kommun har beslutat att löpande under kommande år ta över huvudmannaskapet för allmän plats som idag förvaltas av vägföreningar. Brevet i sin helhet går att utläsa nedan.

Styrelsen har vid tidigare tillfällen informerat om att kommunen har startat upp ett arbete med att överta huvudmannaskapet för flera centrala vägföreningar. Halmstad kommun har nu tagit kontakt med bland annat oss och informerat om processen lite ytterligare. Den information vi fått från kommunen kan ni läsa nedan.

Då Vilshärads vägförening ligger sist på kommunens prioriteringslista så är det troligtvis minst 10-15 år kvar innan ett övertagande är aktuellt för oss.

Vägföreningen kommer att följa frågan och informera våra medlemmar löpande via hemsidan om och när vi får ny information från kommunen.

Kommunen börjar ta över ansvaret från vägföreningarna i serviceorterna

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ta över ansvaret för allmän plats som idag förvaltas av vägföreningar runt om i kommunen. Föreningarna är mer eller mindre aktiva. En del saknar helt aktiva medlemmar.

I Trönninge äger kommunen en stor andel av marken som gator och grönområden ligger på samt att det finns en fungerande vägförening. Därför är Trönninge en lämplig ort för ett första genomförande innan man går vidare till andra orter. Dessutom är det förhållandevis god standard på gatorna i Trönninge.

Under 2021 utreddes standarden på gatorna i Trönninge, för att jämföra med det krav som kommunens Teknik- och fritidsnämnd redan 2015 beslutade ska gälla vid övertagande av vägföreningsområden. Den vägledande principen vid övertagandet är att den allmänna platsmarken, som är vägar och grönområden inte ska utökas. Standardhöjning ska ske utifrån vad som medges inom befintligt utrymme för allmän plats. På så sätt kan man undvika inlösen av privatägd tomtmark.

Kommunfullmäktige har redan 2013 bestämt att standardhöjningen ska bekostas av fastighetsägare som är anslutna till vägföreningen. Kommunen står för plankostnader och särskilda utredningskostnader. Det innebär för Trönninges del att uppskattningsvis cirka 10,8 miljoner kronor bekostas av fastighetsägarna medan cirka 800 000 kronor bekostas av kommunen. Kostnaden för andra vägföreningsområden kommer att utredas i framtiden.

Dessa kostnader är endast uppskattningar och det är i dagsläget inte bestämt hur kostnaden ska fördelas mellan fastigheterna, detta kommer att utredas i en framtida gatukostnadsutredning. Om den uppskattade kostnaden skulle fördelas jämnt mellan de cirka 560 anslutna fastigheterna i föreningen skulle respektive fastighet belastas med cirka 20 000 kronor.

Utifrån kommunen översiktsplan, ”Framtidsplan 2050”, bedöms att arbetet med kommunalt huvudmannaskap bör prioriteras då det är en viktig fråga för att möjliggöra genomförandet av översiktsplanen på lång sikt. Prioriteringsordningen utgår därför utifrån översiktsplanens indelning i servicesamhällen, bostadsorter samt med fokus på att bygga inifrån och ut.

Efter hand kommer följande vägföreningar att beröras:

Grupp 1 består av Söndrums centrala vägförening, Frösakulls vägförening, Tylösands vägförening, Holm, Snöstorps vägförening.

Grupp 2 består av Simlångsdalens vägförening, Haverdalsstrands centrala vägförening och Harplinge vägförening.

Grupp 3 består av Eldsberga vägförening, Steninge vägförening, Kvibille vägförening, Åleds väg- och samfällighetsförening, Skedala vägförening, Gullbrandstorps vägförening, Marbäcks samfällighetsförening.

Grupp 4 består av Villshärads vägförening

Fortsatt arbete

Behoven är väldigt olika i de olika orterna eftersom de har utvecklats på olika sätt. Det fortsatta arbetet kommer innebära dels att projektet i Trönninge startar i gång under vintern 2023/2024, övriga vägföreningar i grupp 1 kommer utredas var för sig i etapper. I nuläget är det således svårt att beräkna när respektive vägföreningsområde berörs mer skarpt. Utifrån att kommunens linje är att standardhöjande åtgärder ska bekostas av fastighetsägarna så rekommenderar vi er att redan nu inleda en dialog med era medlemmar om att ett övertagande kommer ske i framtiden. Enligt den ovan angivna prioriteringsordningen.

Vi kommer kontakta respektive styrelse när vi avser påbörja utredningsarbetet för just er vägförening.

Mer information

Vid eventuella frågor, kontakta: Halmstad Direkt, Telefon: 035-13 70 00

På länkarna nedan kan ni läsa mer om kommunens arbete:

Kommunen börjar ta över ansvaret från vägföreningarna i serviceorterna - Halmstads kommun

Kommunalt ansvar för vägföreningar - Halmstads kommun

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.