Stadgar

Stadgar för Villshärads Vägförening

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Stadgarna är antagna vid föreningsstämma 2012-03-06 samt vid extrastämma 2012-06-26. Ändringar och tillägg gjordes i stadgarna vid föreningsstämma 2023-03-12.

§ 1 Firma

Föreningens firma är Villshärads Vägförening.

§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar Halmstad Villshärad ga:3 enligt lantmäteriförrättning 2004-02-26 (Anläggningsbeslut, Ärende N 9621) och 2023-12-20 (Anläggningsbeslut, Ärende N186251).

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om

dess ändamål.

§4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som

har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Halmstads kommun. Styrelsen

skall bestå av minst 5 ledamöter och ingen suppleant.

§ 6 Styrelse, val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år.

Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på 1 år. Stämman utser

ordförande särskilt. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 14 dagar före

sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.

Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ord-

föranden.

§ 8 Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet

ledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträdet anses

behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar

sig. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning. I andra frågor gäller den

mening som biträdes av ordföranden. Utan av att ha angivits i kallelsen får

ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande

och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra

reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets

slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar

datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut

samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan

ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:

– förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

– föra redovisning över föreningens räkenskaper,

– ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma,

– föra förteckning över delägande fastigheter deras andelstal och ägare,

– årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens

verksamhet och ekonomi,

– om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på

olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla

verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

– i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av för-

reningens angelägenheter.

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie

föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant. Revisionsberättelse skall

överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12 Underhålls och förnyelsefond

Avsättningen till föreningens förnyelsefond skall bestämmas på årsstämman.

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats

som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när det finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om

medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses, gäller 47 § 3 st. lagen

om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering, skall

styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits, ta

del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som

belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma

skall dessutom förvaltningsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden

samt utgifts- och inkomststat finns tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Kallelse till stämma sker på föreningens hemsida,

www.vilsharadsvagforening.se.

Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid

och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift

om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

§ 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen till-

handa senast januari månads utgång. Styrelsen skall bereda avgivna

motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med för-

valtningsberättelsen.

§ 16 Dagordning vid stämma

Vid stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman

2. Val av sekreterare för stämman

3. Val av justeringsmän

4. Styrelsens och revisorernas berättelse

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

6. Framställning av styrelsen eller motioner från medlemmarna

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd

9. Val av styrelse, styrelseordförande

10. Val av revisor och suppleanter

11. Fråga om val av valberedning

12. Övriga frågor

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Vid extrastämma ska ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, och 13 behandlas.

§ 17 Disposition av avkastning

I de fall stämman beslutar att fördela uppkommet överskott, skall detta ske

efter medlemmarnas del i samfälligheten.

§ 18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärts.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning

av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de

omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för

bedömandet av röstresultatet. Vid personomröstningar sker alltid val med slutna röstsedlar.

§ 19 Flera verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt,

har vid tillämpningen av huvudmetoden varje medlem en röst även om han har

del i flera verksamhetsgrenar. Vid tillämpning av andelstalmetoden skall i mot-

svarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt:

Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande

till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen

avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem.

Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för sam-

fälligheten utgör Halmstad Villshärad ga:3.

§ 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom 3 veckor efter stämman och därefter

hållas tillgängligt för medlemmarna. Dessa stadgar har antagits vid samman-

träde enligt datum på första sidan.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.