Underhålls- och förnyelseplan

Vägföreningen har en underhålls- och förnyelseplan. Planen ligger tillgänglig på hemsidan under dokument, där även tillhörande bilagor finns.

Vad är syftet med planen?

Planen ska bidra till föreningens möjligheter att samla ihop de resurser som krävs för att säkerställa våra anläggningars framtida underhåll och förnyelse. Föreningen ansvarar för de vägar som ingår i samfälligheten och för att hålla farbara och säkra vägar. Vi behöver systematiskt planera för nyinvesteringar och underhållsarbete för att lyckas.

Enligt lag är föreningen skyldig att avsätta medel till en underhålls- och förnyelsefond. Syftet är därför även att bestämma hur mycket pengar som ska avsättas årligen till fonden och att styra fondens storlek.

Vad innehåller planen?

Vilshärads vägförenings underhålls- och förnyelseplan innehåller följande:

  • Samfällighetens anläggningar samt dess omfattning och ungefärlig ålder
  • Anläggningarnas värde (faktisk produktionskostnad och/eller beräknad återanskaffningskostnad)
  • Beräknad livslängd enligt allmängiltiga avräkningsmodeller
  • Uppskattat underhållsintervall för föreningens olika anläggningar
  • Hittills utförda underhållsarbeten
  • Planerade åtgärder samt förslag på finansiering

Vad innebär det att kommunen planerar att ta över huvudmannaskapet för vägarna?

Halmstad kommun har beslutat att se över huvudmannaskapet i samtliga vägföreningsområden i tätorter som omfattas av detaljplan. Vilshärad är en sådan tätort som avses. För att kommunen ska ta över huvudmannaskapet eller teckna avtal om drift och underhåll av ett vägföreningsområde krävs det att vägarna håller kommunal standard. Enligt uppgifter från kommunen är det vi fastighetsägare som får stå för kostnaderna för att rusta upp gatorna till kommunal standard. Hur stora kostnaderna blir för den enskilde fastighetsägaren går inte att beräkna innan en gatukostnadsutredning är gjord. De som köpt en kommunal tomt har betalt gatukostnader för en kommunal normalstandard i tomtpriset.

När kommunen beslutar att överta huvudmannaskapet påbörjas en planprocess för att ändra huvudman i detaljplanen. Vid behov görs även en gatukostnadsutredning. Det här arbetet regleras i plan- och bygglagen och sker i dialog med berörda fastighetsägare. Att ändra huvudmannaskap i vägföreningsområden är en lång process som kommer att pågå under flera år.

Kommunen har under flera år arbetat med Trönninge vägförening som ett första pilotprojekt. Enligt de senaste uppgifterna vi fått från Halmstad kommun så kommer de börja med Vilshärads vägförening om ca 10–15 år. Detta är fortfarande en väldigt preliminär tidsplan.

Underhålls- och förnyelseplanen med tillhörande bilagor hittar du här: Underhålls- och förnyelseplan (vilsharadsvagforening.se)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.