Vanliga frågor och svar

Vem är medlem i Vilshärads vägförening?

Vilshärads vägförening består av alla vi som äger en fastighet i Vilshärad. Varje år väljs en styrelse in av er medlemmar, med syfte att representera föreningen. Styrelsen består av fem personer, som byts ut med jämna mellanrum.

Om du äger en fastighet i Vilshärads så är du automatiskt en obligatorisk medlem och delägare i Vägföreningen. Det finns ca 540 fastigheter i Villshärad, där varje fastighet har ett andelstal i föreningen. Andelstalen bestäms av lantmäteriet och beror på fastighetens karaktär. Exempelvis har ett fritidshus 7 andelar, medan en permanentbostad har 10 andelar.

Hur mycket kostar det att vara med i vägföreningen?

Budget och avgift för årligt underhåll bestäms av oss medlemmar på årsmötet, som hålls i mars varje år. För år 2023 är avgiften 100 kr per andelstal, exkl 25 % i moms. En permanentbostad med 10 andelar betalar därmed 1250 kr år 2023 (1000 kr i vägavgift + 250 kr i moms).

Det är obligatoriskt att betala vägavgift och moms i förhållande till andelstalet.

Vilka vägar ska asfalteras om härnäst?

Under 2022 genomfördes en inventering av alla vägar i Vilshärad, där flera vägar identifierades som vägar med stort behov av omasfaltering. Under årsmötet beslutade stämman, genom vår underhålls- och förnyelseplan, vilka vägar som ska asfalteras under de kommande åren. Vägar som berörs närmast är Sandkroksvägen, Hallonvägen, Hagelvägen, Björkstigen, Smultronvägen, Raketvägen, Granatvägen och en mindre del av Kronoskogsvägen.

Vad ansvarar vägföreningen för?

Vilshärads vägförening administrerar underhållet av de gemensamma vägarna i Vilshärad. Vi har kontinuerlig kontakt med kommunen och Trafikverket i olika frågor. Vi ansvarar även för de vägar som inte håller kommunal standard, vilket är ett stort antal av vägarna i Vilshärad.

Vad ansvarar kommunen för?

Kommunen sköter underhåll av de vägar som håller kommunal standard, enligt ett driftavtal vi har med kommunen. Det handlar exempelvis om att asfaltera om hela vägar, eller laga skador så som potthål och liknande. Vill ni anmäla en skada i vägen till kommunen så kan ni klicka på denna länken: Fel & skadeanmälan (vilsharadsvagforening.se). Lägg gärna info@vilsharadsvagforening.se som kopia i anmälan, så att styrelsen får information om vilka anmälningar som finns.

Kommunen ansvarar även för snöröjning och viss slyrensning.

Vad är kommunal standard?

Det är Halmstad kommun som har bestämt vad kommunal standard är i vår kommun. När kommunen övertar huvudmannaskapet för vägarna i Vilshärad så är det, enligt uppgifter vi fått från kommunen, den standarden som de kommer att utgå från. Vägarna i Vilshärad går under kategorin "Lokalgata", vilket bland annat innebär att körbanebredden ska vara minst 5,5 meter bred, det ska finnas minst 0,5 meter sidoutrymme för belysning, snöupplag och det ska finnas en dagvattenhantering genom ex diken eller brunnar. Standarden omfattar även hur vägens konstruktion ser ut och belysning. I bilaga 3 som hör till planen finns hela dokumentet om kommunal standard så som föreningen fått det av kommunen. Bilaga 3 finns här: Underhålls- och förnyelseplan (vilsharadsvagforening.se)

Jag vill att vägföreningen tar ned eller beskär ett träd som hänger in över min tomt, och som står på vägmark eller grönområdesmark. Vad gäller?

Vägföreningen följer Jordabalken 3 kap § 2. Vägföreningens allmänna ståndpunkt är att vägföreningen inte bekostar trädfällning eller beskärning av träd som hänger in över privata tomters fastighetsgränser.

Om du har grenar eller rötter som tränger in på din fastighet, och som utgör en olägenhet, så har du rätt att på egen bekostnad ta bort roten eller beskära grenen. Innan detta görs ska kontakt tas med vägföreningens styrelse så att styrelsen får möjlighet att kolla på det aktuella trädet och om ingreppet bedöms medföra skada på trädet eller föreningen.

Vem ansvarar för snöskottning och halkbekämpning i Vilshärad?

När snön faller är det kommunens ansvar att snöröja och halkbekämpa de kommunala vägarna samt snöröja de vägar som ligger inom vägföreningsområden där det är tätbebyggt. Vi som är fastighetsägare har dessutom skyldighet att snöröja och halkbekämpa.

Kommunen halkbekämpar inte villagator utan det är du som fastighetsägare som ansvarar för att gående enkelt ska kunna tas sig fram närmast din fastighet. Dessa ytor kan vara:

  • Gångbana (trottoar)
  • Trappa eller liknande yta för gående
  • Om det inte finns en gångbana ansvarar du för ett område med 1,5 meters bredd utmed din fastighetsgräns.

Som fastighetsägare ska du:

  • Skotta bort snö och bekämpa halka. Snön ska läggas på den egna tomten och inte på gatan. Flis för halkbekämpning finns att hämta på två ställen i Vilshärad, se kartan nedan.
  • Ta bort snövallar som uppstår vid fin infart. Detta gäller även om snövallen uppstått av plogbilen.
  • Sopa upp sand
  • Hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is.

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring snöröjning och halkbekämpning i Halmstad: Snöskottning och halkbekämpning - Halmstads kommun

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.