Chikanerna längs Vilshäradsvägen och Vikenvägen

Publicerad måndag 5 sep 2022, 08:40

Styrelsen har under det senaste året fått in flera synpunkter om att chikanerna längs Vikenvägen och Vilshäradsvägen inte bidrar till att sänka hastigheten, utan tvärtom, gör att många bilister ökar sin hastighet "för att snabbast komma igenom hindret".

Vikenvägen och Vilshäradsvägen är inte vägföreningens ansvar och vi har därför inte rådighet över de åtgärder som görs på de vägarna. Det är mycket arbete på gång inom styrelsen och styrelsen har vid årsmöte och extrastämma meddelat att styrelsen inte hinner dra den frågan vidare. Styrelsens arbete görs på fritiden och vi behöver prioritera vår tid med det som berör vägföreningens anläggningar. Med det sagt, så tog vi ändå upp frågan med Trafikverket i våras, när vi pratade med dem i ett annat ärende.

Vi angav då att vi önskade ha en dialog om hur vi kan förbättra trafiksäkerheten på Vikenvägen och Vilshäradsvägen, i så väl ett kort perspektiv som ett långt. I ett kort perspektiv önskade vi att tillfälliga eller permanenta digitala hastighetspåminnare sattes upp längs vägen innan sommaren, då trafiken på den vägen ökar när många vill ta sig ner till stranden. I ett längre perspektiv föreslog vi att chikanerna togs bort och ersattes med annat farthinder med bättre hastighetssänkande effekt, alternativt i kombination med digitala hastighetsmätare.

Medarbetaren som arbetade med detta hade fullt upp innan semestern och vi fick svar på detta först i slutet av augusti. Styrelsen vill tydliggöra att styrelsen inte kommer att arbeta vidare med denna frågan. Vid ytterligare frågor eller funderingar kring Vikenvägen eller Vilshäradsvägen hänvisar vi dem till Trafikverket.

Nedan följer Trafikverkets svar:

Åtgärder på väg 608 i Vilshärad, Halmstad kommun

Hej Petra!
Jag heter Jimmy Malmquist och har tagit emot ditt önskemål om åtgärder på Vilshäradsvägen och Vikenvägen (väg 608) i Vilshärad, Halmstad kommun. Jag vill börja med att be om ursäkt för att vårt svar till dig har dröjt.
Du skriver att ni har fått in flera synpunkter i Vilshärads vägförening om att befintliga chikaner längs sträckan inte bidrar till hastighetssänkning. Tvärtom upplevs det som att bilister kör i högre hastigheter för att komma igenom dem snabbt. På kort sikt önskar ni därför att digitala hastighetspåminnare, tillfälliga eller permanenta, sätts upp längs vägen. På längre sikt är ert önskemål att chikanerna tas bort och byts ut mot andra farthinder. Nedan försöker jag förklara hur vi resonerar i ärendet.

När det gäller digitala hastighetspåminnare är det en åtgärd som vi är mycket återhållsamma med. Det beror dels på att en digital hastighetspåminnare kan invagga den oskyddade trafikanten i falsk säkerhet, samt att det i många fall inte ger den hastighetssänkning som är önskvärd på platsen. Skylten har främst till uppgift att göra trafikanterna påminda om hastighetsgränsen, samt uppmärksamma dem på vikten av att samspela med de oskyddade trafikanterna som korsar vägen. Det måste passera många oskyddade trafikanter över vägen för att denna typ av åtgärd ska kunna bli aktuell.
Chikaner
Trafikverket har inte för avsikt att ta bort chikanerna utmed väg 608, eftersom vi bedömer att de fyller sin funktion i denna miljö. Det är inte heller aktuellt med någon annan form av farthinder på sträckan.
Trafikverket är generellt sett restriktiva med farthinder, eftersom vi behöver ta hänsyn till vägens funktion och skötsel, anspråk på framkomlighet samt det buller och andra olägenheter som en del hinder skapar.

Trafikmiljö & fordonsförarens ansvar
Längs väg 608 finns det en gång-och cykelväg som är till för oskyddade trafikanter. I Vilshärad är hastigheten även begränsad till 40 respektive 30 km/tim. Detta för att uppmärksamma trafikanterna på att de befinner sig inom tättbebyggt område och därför bör ta det extra försiktigt.
Föraren har därtill alltid ett ansvar för att anpassa sin körning efter rådande omständigheter såsom vägens utformning, väderförhållanden, utfarter, liksom andra trafikanter på eller invid vägen.
Trafikverket kan med sitt arbete stödja samspelet i trafiken, men vi kan inte bygga bort alla risker. Alla trafikanter behöver därför ta ett gemensamt ansvar för att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt.
Tack för att du framförde era synpunkter till oss på Trafikverket, det är viktigt för oss att veta hur trafiken upplevs på det statliga vägnätet.


Med vänlig hälsning,
Jimmy Malmquist
Planering
Trafikverket Region Väst

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.