Underhålls- och förnyelseplanen ligger nu under "Dokument"

Publicerad tisdag 29 nov 2022, 07:15

NYHETERNu är föreningens första underhålls- och förnyelseplan publicerad på hemsidan. Detta är en plan som styrelsen arbetat med under året och är ett utkast och förslag som alla medlemmar nu har möjlighet att ta ställning till. 

Vad är syftet med planen?

Planen ska bidra till föreningens möjligheter att samla ihop de resurser som krävs för att säkerställa våra anläggningars framtida underhåll och förnyelse. Föreningen ansvarar för de vägar som ingår i samfälligheten och för att hålla farbara och säkra vägar, samt för att minska kostnaderna för varje enskild fastighet när kommunen övertar vägarna i Vilshärad, är det av stor vikt att ett helhetsgrepp tas. Vi behöver systematiskt planera för nyinvesteringar och underhållsarbete för att lyckas.

Enligt lag är föreningen skyldig att avsätta medel till en underhålls- och förnyelsefond. Syftet är därför även att bestämma hur mycket pengar som ska avsättas årligen till fonden och att styra fondens storlek.

Vad innehåller planen?

Vilshärads vägförenings underhålls- och förnyelseplan innehåller följande:

  • Samfällighetens anläggningar samt dess omfattning och ungefärlig ålder
  • Anläggningarnas värde (faktisk produktionskostnad och/eller beräknad återanskaffningskostnad)
  • Beräknad livslängd enligt allmängiltiga avräkningsmodeller
  • Uppskattat underhållsintervall för föreningens olika anläggningar
  • Hittills utförda underhållsarbeten
  • Planerade åtgärder samt förslag på finansiering

Viktiga datum att ta hänsyn till

29 november 2022 - Underhålls- och förnyelseplanen publiceras här på hemsidan. Vi önskar att ni medlemmar läser igenom den och inkommer med eventuella synpunkter till vår mail info@vilsharadsvagforening.se, senast den 15 januari 2023.

15 januari 2023 - Sista datumet för att inkomma med synpunkter på planen.

29 januari 2023 - Informationsträff på Strandgården. En reviderad plan enligt inkomna synpunkter presenteras och ni får möjlighet att ställa ytterligare frågor och funderingar. Anmälan till detta kommer vi informera om vid ett senare tillfälle. Den reviderade planen kommer därefter läggas upp på hemsidan, så att alla får ta del av det slutliga resultatet.

12 mars 2023 - På årsmötet är målet att planen och finansieringen av denna röstas igenom av stämman, så att arbetet med planen kan komma i gång, enligt vad vi gemensamt har kommit överens om.

Vad innebär det att kommunen planerar att ta över huvudmannaskapet för vägarna?

Halmstad kommun har beslutat att se över huvudmannaskapet i samtliga vägföreningsområden i tätorter som omfattas av detaljplan. Vilshärad är en sådan tätort som avses. För att kommunen ska ta över huvudmannaskapet eller teckna avtal om drift och underhåll av ett vägföreningsområde krävs det att vägarna håller kommunal standard. Det är vi fastighetsägare som får stå för kostnaderna för att rusta upp gatorna till kommunal standard. Hur stora kostnaderna blir för den enskilde fastighetsägaren går inte att beräkna innan en gatukostnadsutredning är gjord. De som köpt en kommunal tomt har betalt gatukostnader för en kommunal normalstandard i tomtpriset.

I Vilshärad är det flera vägar som inte håller kommunal standard. För att minska kostnaderna för oss som bor eller äger en fastighet i Vilshärad, föreslås därför att föreningen redan nu påbörjar arbetet med att rusta upp de vägar till kommunal standard.

Om kommunen beslutar att överta huvudmannaskapet påbörjas en planprocess för att ändra huvudman i detaljplanen. Vid behov görs även en gatukostnadsutredning. Det här arbetet regleras i plan- och bygglagen och sker i dialog med berörda fastighetsägare. Att ändra huvudmannaskap i vägföreningsområden är en lång process som kommer att pågå under flera år.

Kommunen har under flera år arbetat med Trönninge vägförening som ett pilotprojekt och det finns ingen tidplan för när de kommer börja med Vilshärads vägförening. Det är troligt att det kommer ta väldigt många år innan kommunen övertar vägarna i Vilshärad.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.